Положення про Головне управління регіональної статистики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби статистики

30 вересня 2015 р. № 255

(у редакції наказу Державної служби статистики

від 02 січня 2020р. №28)

ПОЛОЖЕННЯ

про Головне управління регіональної статистики

 1. Головне управління регіональної статистики (ГУ Регіональної статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики-у сфері статистики.

ГУ Регіональної статистики є юридичною особою публічного права, що підпорядковане Держстату, і є складовою частиною єдиної системи органів державно статистики.

ГУ Регіональної статистики є правонаступником Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві.

ГУ Регіональної статистики розташоване за адресою: м. Київ,
вул. Еспланадна, 4-6.

 1. ГУ Регіональної статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Кабінету Міністрів України, наказами й дорученнями Голови Держстату та цим Положенням.

З. До складу ГУ Регіональної статистики входять його структурні підрозділи, які утримуються за рахунок загального фонду державного бюджету. У ГУ Регіональної статистики можуть утворюватися структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету.

 1. Основним завданням ГУ Регіональної статистики є участь у реалізації державної політики у сфері статистики.
 1. ГУ Регіональної статистики відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає відповідно до своєї компетенції пропозиції Держстату щодо формування державної політики у сфері статистики та забезпечує її реалізацію;

2) бере участь у розробленні плану державних статистичних спостережень;

З) забезпечує реалізацію довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень;

4) здійснює опрацювання статистичної інформації щодо масових, економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів в областях та регіонах;

5) забезпечує повноту охоплення респондентів за окремими державними статистичними спостереженнями;

6) забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування і аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку областей та регіонів;

7) забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості;

8) бере участь у розробленні, вдосконаленні, впровадженні та поширенні науково обґрунтованої статистичної методології відповідно до плану державних статистичних спостережень;

9) забезпечує в межах повноважень, передбачених актами законодавства, ведення та використання даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і реєстрів респондентів статистичних спостережень. Надає користувачам інформацію з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

10) бере участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на респондентів за окремими державними статистичними спостереженнями;

11) залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію й забезпечує взаємодію інформаційної системи ГУ Регіональної статистики з інформаційними системами органів державної влади й органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією;

12) забезпечує формування статистичної інформації в обсягах, за формами і строки, визначені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік;

13) бере участь у вивченні потреб користувачів у статистичній інформації;

14) забезпечує рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології її складання;

15) забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

16) здійснює за погодженням з Держстатом прикладні розробки у сфері статистики;

17) забезпечує реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій;

18) забезпечує в межах своєї компетенції функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики;

19) забезпечує функціонування системи управління якістю в ГУ Регіональної статистики;

20) бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції;

21) здійснює міжрегіональні статистичні зіставлення;

22) виконує відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать йому на правах оперативного управління;

23) забезпечує здійснення соціального діалогу в питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці та соціального захисту;

24) проводить статистичні спостереження на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі;

25) бере участь у розробці постановок задач для програмного забезпечення з обробки даних статистичних спостережень;

26) забезпечує проведення робіт і координацію діяльності органів державної статистики з розроблення, удосконалення, впровадження, використання і супроводження програмного забезпечення для автоматизації процесів збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій;

27) бере участь у вдосконаленні та запровадженні системи класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення державних статистичних спостережень;

28) забезпечує в межах повноважень, передбачених актами законодавства, ефективне функціонування телекомунікаційної системи органів державної статистики;

29) здійснює ведення відомчого фонду алгоритмів і програм;

30) виконує відповідно до законодавства інші функції, необхідні для вир1шення покладених на нього завдань.

6. ГУ Регіональної статистики з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх виконанням у структурних підрозділах ГУ Регіональної статистики;

2) здійснює в установленому порядку добір і розстановку персоналу, організовує підвищення рівня професійної компетенції державних службовців і працівників ГУ Регіональної статистики;

З) забезпечує ефективне, результативне й цільове використання бюджетних коштів;

4) організовує планово-фінансову роботу в ГУ Регіональної статистики, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку;

5) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції ГУ Регіональної статистики, виявляє й усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

6) забезпечує в межах повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ГУ Регіональної статистики, у встановленому законодавством порядку;

7) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

8) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту та пожежної безпеки;

9) організовує  ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у порядку, встановленому чинним законодавством.

 1. ГУ Регіональної статистики має право:

1) отримувати безкоштовно (крім проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію витрат часу) в установленому Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України “Про державну статистику”, включаючи місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадські об’єднання, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

2) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку та комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

З) використовувати під час проведення статистичних спостережень електронні документи й електронний документообіг із дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційних системах;

4) здійснювати експертні оцінки та розрахунки (дорахунки) окремих статистичних показників на основі затвердженої статистичної методології;

5) вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, застосовувати при цьому в установленому Держстатом порядку програмно­математичні методи;

6) вимагати від респондентів унесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних;

7) подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України “Про державну статистику” посадових осіб і фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законами;

8) давати роз’яснення щодо використання або тлумачення статистичної інформації та методології;

9) проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

10) залучати тимчасовий персонал відповідно до законодавства для проведення статистичних спостережень;

11) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

12) за погодженням із Держстатом, відповідно до законодавства, проводити спільні дослідження, здійснювати обмін статистичною інформацією зі статистичними службами інших держав.

 1. ГУ Регіональної статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.
 1. ГУ Регіональної статистики в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

Акти ГУ Регіональної статистики можуть бути скасовані Головою Держстату повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України, а також Міністром Кабінету Міністрів України у разі відмови Голови Держстату скасувати такий акт.

1О. ГУ Регіональної статистики очолює начальник, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняється з посади Головою Держстату відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України.

Начальником ГУ Регіональної статистики може бути громадянин України з вищою освітою ступеня магістра за спеціальністю “Економіка”, “Статистика”, “Публічне управління та адміністрування” або прирівняною до них спеціальністю та стажем роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В”, або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, який вільно володіє державною мовою.

Начальник ГУ Регіональної статистики має заступників, у тому числі одного першого, яких за результатами конкурсного відбору призначає на посаду та звільняє з посади Голова Держстату відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

 1. Начальник ГУ Регіональної статистики:

1) здійснює керівництво ГУ Регіональної статистики, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) організовує та забезпечує виконання ГУ Регіональної статистики відповідно актів законодавства, наказів та доручень Голови Держстату;

З) здійснює добір працівників у ГУ Регіональної статистики відповідно до вимог чинного законодавства;

4) організовує роботу з підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників;

5) призначає на посади та звільняє з посад відповідно до вимог чинного законодавства державних службовців та працівників ГУ Регіональної статистики, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх морального та матеріального заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

6) порушує перед Головою Держстату питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо морального та матеріального заохочення та притягнення їх до відповідальності;

7) підписує накази ГУ Регіональної статистики;

8) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

9) подає Голові Держстату пропозиції щодо структури, граничної чисельності працівників та штатного розпису, а також кошторису й ліміту легкових автомобілів ГУ Регіональної статистики;

10) затверджує положення про структурні підрозділи ГУ Регіональної статистики та підрозділи у їх складі, спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, а також посадові інструкції їх працівників;

11) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису ГУ Регіональної статистики;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ГУ Регіональної статистики, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія.

Рішення колегії реалізуються шляхом прийняття відповідного наказу ГУ Регіональної статистики.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ГУ Регіональної статистики можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх  кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються начальником ГУ Регіональної статистики.

 1. ГУ Регіональної статистики діє на підставі положення, що затверджується Головою Держстату відповідно до чинного законодавства.
 1. ГУ Регіональної статистики утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Структуру ГУ Регіональної статистики затверджує Голова Держстату за погодженням із Міністром Кабінету Міністрів України.

Чисельність працівників ГУ Регіональної статистики затверджує Голова Держстату в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держстату.

Штатний розпис та кошторис ГУ Регіональної статистики затверджує Голова Держстату.

 1. ГУ Регіональної статистики утворюється та ліквідується у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.
 1. ГУ Регіональної статистики є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Голова Державної служби статистики                          Ігор ВЕРНЕР